Akutområdet

 

Beskrivelse af Akutområde


Akutområdet på Dronning Ingrids Hospital er beliggende i det nye Akutcenter.

Området dækker over:

 - Intensiv med tilhørende neonatalafsnit
 - Anæstesi med opvågning og kirurgisk dagafsnit.
 - Operationsafdeling og steril central.

I akutcentret ligger også skadestuen. Skadestuen er organisatorisk placeret under Dronning Ingrids Sundhedscenter (DIS)

Akutområdets primære opgave er, at varetage pleje og behandling af kritisk syge patienter fra hele Grønland.
Der foruden deltager sygeplejerker og læger i kystrejser til regionssygehusene på hele Grønland, for at foretage operationer.
Anæstesiafdelingen foretager evakueringsydelser til alle egne af Grønland, for at transportere kritisk syge patienter til og fra Dronning Ingrids Hospital, samt Danmark og Island.

Ledelse


Ledelsen i akutområdet består af områdeledelsen, som har det overordnede ansvar for områdets drift og udvikling.
Der foruden er der ansat én afdelingssygeplejerske i hver afdeling.

Områdeledelse


Ledende oversygeplejerske Jens Jørgen Lemvig +299 344407 – JEJL@PEQQIK.GL

Ledende overlæge Jens Pedersen +299 344786 - JENS@PEQQIK.GL.


Afdelingssygeplejersker


Intensiv:
Afdelingssygeplejerske Arnaq Fleischer Hansen +299 34 48 50 - AFHA@PEQQIK.GL

Operation:
Afdelingssygeplejerske Maja Chemitz Frederiksen + 299 344765 -
MAFR@PEQQIK.GL

Anæstesi:
Afdelingssygeplejerske Helle Berg +299 344553 – HBER@PEQQIK.GL.
 
Anæstesiafdeling

Anæstesiafdelingen varetager anæstesi til operationspatienterne, samt har ansvaret for opvågningsafdelingen og kirurgisk dagafsnit.
Normeringen i afdelingen er 14 stillinger og 2 stillinger i Kirurgisk dagafsnit. I opvågningen har vi én fast sygeplejerske.
Der arbejdes i dagvagt med tilkaldevagt fra hjemmet. Der er 3 sygeplejersker i vagt samt én anæstesiolog.
Vagtarbejdet ligger ud over den normale arbejdstid på 40 timer.
Afdelingen varetager foruden anæstesi til de daglige OP patienter, også anæstesi til patienter/børn som skal CT scannes.

Opvågningen bliver der foruden observation af opvågningspatienter, også anæstesi til patienter til:

ETC - Electroshock
TEE – Transesophageal Echocardiography
CVK – Central Venekatheter
DC – konvertering af hjerterytmeproblemer
Anlæggelse af blokader til operationspatienter.

Opvågningen bemandes med anæstesisygeplejersker – én opvågningssygeplejerske samt sygeplejerskerne fra kirurgisk dagafsnit.


Kirurgisk Dagsafsnit ligger i forbindelse med opvågningen og har 4 pladser. Afsnittet bemandes med 2 sygeplejersker, som varetager modtagelse, pleje og udskrivning af patienterne  efter afsluttet operation.

Patienterne som kommer i kirurgisk dagafsnit er patienter som kan opereres for mindre og ukomplicerede ting, der kun kræver indlæggelse nogle få timer.
Kirurgisk Dagafsnit arbejder tæt sammen med opvågningsafdelingen, for at styrke kompetencer samt det gode patientforløb.

Intensiv-afdeling

Intensiv afdelingen har 4 intensive senge og 3 neonatal senge. (for tidligt fødte børn)

 

Normeringen i afdelingen er til i alt 4 senge, hvilket dækker behovet. Der kan være stor variation af patientantallet samt kompleksiteten af patienterne.
Der er 21 fuldtidsstillinger i afdelingen.
De sygeplejefaglige kompetencer strækker sig bredt, hvilket er en udfordring, på grund af det brede patientklientel.

Der arbejdes i tre-holds skift med dag-aften-nat, samt 12-timers vagter.

Sygeplejerskerne skal dække bredt, men med en kombination af intensiv sygeplejersker – neonatal-sygeplejersker og basis sygeplejersker som er i introduktion til at blive intensiv sygeplejersker, får vi det til at fungere.

Afdelingen blev 1. januar 2016, godkendt til at starte intensiv uddannelse i en to årig projektperiode, i samarbejde med regionshospitalet i Viborg. Vi har d vores første intensiv kursist i gang med intensiv-uddannelsen. Vi forventer at kan starte flere kursister op i de kommende år.

Afdelingen arbejder målrettet på at få styrket kvalitet og patientsikkerheden, ved at ansætte en specialeansvarlig intensiv sygeplejerske, som skal samarbejde tæt med andre specialeansvarlige sygeplejersker i akutområdet, samt udviklingssygeplejersker på DIH.

Intensiv afdelingen varetager opvågningsfunktionen i aften – nat og weekender.


Operationsafdeling

Operationsafdelingen har 5 operationsstuer på DIH, hvor de 4 stuer bliver brugt dagligt, til de planlagte og akutte operationsaktiviteter.
Afdelingen dækker over alle specialer, og modtager både dagkirurgiske – elektive og akutte patienter.

Specialerne er :
Ortopædkirurgi – organkirurgi – gynækologi – ØNH – obstetrik – og øjen-kirurgi.

Afdelingens sygeplejersker deltager i operations-kystrejser til hele Grønland flere gange om året. Kystrejserne er forbeholdt de fastansatte.


Sterilcentralen
på Dronning Ingrids Hospital, varetager alt sterilisering af operationsudstyr til OP.
Afdelingen yder desuden assistance og rådgivning til regionssygehusenes operationsansvarlige assistenter og sygeplejersker.
Sterilcentralen bemandes med 3 assistenter.

Der er 14 fuldtidsstillinger i operationsafdelingen
Der arbejdes i dagvagt og tilkaldevagt fra hjemmet.
Vagterne ligger ud over den 40 timers arbejdsuge. Vagtbelastningen er under middel.


Specialefunktioner

I hver af de 3 afdelinger er der foruden afdelingssygeplejersken en arbejdsmiljørepræsentant, en tillidsmand og flere kliniske vejledere.
Ansættelsen af specialeansvarlige sygeplejersker som skal styrke kvalitet og patientsikkerhed er ved at blive implementeret.
Alle afdelinger modtager sygeplejestuderende i korte eller længere perioder.
Alle medarbejdere i afdelingerne har forskellige ansvarsområder, som ligger specifikt i den enkelte afdeling.Fokusområder

  • Rekruttering og fastholdelse
  • Kompetenceudvikling
  • Arbejdsmiljø
  • Uddannelse
  • Kvalitet og patientsikkerhed
  • Specialuddannelse
  • Samarbejde med danske hospitaler
    • Viborg

Kontakt


Har du brug for yderligere oplysninger om Akutområdet eller er interesseret i at høre om jobmuligheder, både som fastansat, vikariat eller evt. etablering af en rotationsordning, er du meget velkommen til at kontakte områdeledelsen eller en af de tre afdelingssygeplejersker.

Jens Jørgen Lemvig
Ledende oversygeplejerske
Akutområdet – Dronning Ingrids Hospital - Nuuk
Grønland