Qaqortoq - Region Kujataa

Sygehuset i Qaqortoq (3.200 indbyggere) er indviet 1. april 1972 og består af en 4-etagers bygning med et etageareal på 600 m2. 
Qaqortoq sygehus’ normering er ca. 63. Dette inkluderer bemandingen for bygderne. Der er 6 tilhørende bygder.
Røntgenafdelingen samt laboratoriet hører ind under ambulatoriet.
Laboratoriet er normeret til 2 fuldtidslaborant¬stillinger.
For plejen er den ledende regionssygeplejerske den ansvarlige leder. 

For økonomien er regionsdriftslederen den daglige ansvarlige. Den ledende regionslæge har det lægelige ansvar.
Lægernes arbejdstilrettelæggelse
Der er altid én vagthavende læge. De øvrige 3 læger arbejder med dagarbejde. Hver morgen startes med  konference med sundhedsassistent eller sygeplejerske fra afdelingen. Jordemoder, sundhedsplejerske osv. deltager efter behov. Herefter er der røntgenkonference på et kvarter.
Den vagthavende læge går herefter stuegang og deltager herefter enten i ambulatorium, svangre-ambulatorium eller ved børneundersøgelser. De øvrige læger har konsultation fra kl. 9-15.30.
Onsdag er operationsdag, hvor man foretager planlagte mindre operationer. Der foretages ikke større elektive operationer.
Torsdag er der børneundersøgelser og svangreundersøgelser. Pga. weekendarbejde vil der sædvanligvis være én læge, som afspadserer tirsdag og fredag.
I de tilfælde, hvor man skal operere akut, vil man sædvanligvis være tvunget til at aflyse planlagt arbejde. 
Der vil hver måned sendes tjenestetidsskemaer for lægerne til Personaleadministrationen som ligger i Nuuk. 
Ambulatoriet
Den ambulante virksomhed fungerer med tidsbestilling fra kl 8-10. Akutte patienter kan komme til døgnet rundt, . Efter klokken 16 modtages akutte henvendelser i sengeafdelingen.
Visse akutte patienter bliver bedømt af sundhedsassistent eller sygeplejerske før evt. videre henvisning til lægen.
Dårlige patienter kommer via plejepersonalet til læge med det samme (hele døgnet).
Operation/anæstesi
Sygehuset er i stand til at foretage almindelige operationer i følgende specialer, der som at det er akutte tilfælde og de rette kompetencer er tilstede : 
mindre bløddelskirugi fx. blindtarmsoperationer,  ingvinalhernie, variceo¬perationer m.v.
Obstetriske operationer som akut kejsersnit og operationer for ekstrauterin graviditeter samt gy-nækologiske operationer, specielt indgreb til at klarlægge årsag til kroniske underlivssmerter. Ovenstående er dog afhængig af, hvilke kvalifika¬tioner de ansatte læger har.
Der er ansat anæstesisygeplejerske, som under lægens ansvar varetager anæstesiformerne. 
Udover de operationer, som udføres af husets egne læger, er der regelmæssigt besøg af føl¬gende speciallæger, som også opererer: øre-næse-halslæge, ortopædkirurg, mave-tarmkirurg og gynækolog.
Fysioterapi
Qaqortoq sygehus er normeret til 2 fysioterapeuter. Fysioterapeuteerne påtager sig først og fremmest optræning og behandling af akutte sygdomme, og patienterne skal være henvist af læge. Hvis der er behov for det, foretages der besøg på arbejdspladsen for at vurdere, om arbejdsstillingerne kan forbedres, eller hjemmebesøg for at vurdere, om der er brug for hjælpemidler eller boligændringer.
Laboratorie
Laboratoriet er normeret til 2 laboranter. Udover at udføre almindelige laboratorieanalyser fungerer laboratoriet også som blodbank.

Røntgenafdelingen
Røntgenundersøgelser foretages planlagt på mandage, onsdage, fredage. 1 sundhedsassistent har videreuddannelse til røntgenassistent, derud over arbejdes der kontinuerligt på at både sygeplejersker og sundhedsassistenter, kan varetage røntenfunktionen.


Svangre-/barselsafdeling
Der er 2 faste jordemødre på sygehuset. En ud¬dannet og autoriseret jordemoder kan selvstæn¬digt være ansvarlig for ukomplicerede fødsler. 
I svangerforebyggelsen tilbydes regelmæssigt besøg hos jordemoder og i alt 3 lægebesøg. 
Endvidere tilbydes svangergymnastik og informa¬tion om fødselsforløb m.m.
Gravide fra Narsaq, Nanortalik samt fra bygderne kommer til  Qaqortoq Regionssygehus for at føde.

Sundhedsplejen
Bemanding:  der er 2 sundhedsplejerskestillinger. Vigtigste funktion er at opspore børn, som ikke følger den normale udvikling. Som led i dette er der en tæt kontakt til byens børneinstitutioner. Udover dette foretages rutinemæssige småbørnsundersøgelser.
Sundhedsplejen har tæt samarbejde med jordemoderen.

Hjemmesygeplejen
Hjemmesygeplejen består af en somatisk og psy¬kiatrisk hjemmesygeplejerske. Arbejdsområdet består bl.a. af medicinuddeling til patienter enten i dagdosisæsker eller hele glas. Endvidere består arbejdet af opsøgende arbejde til patienter i deres hjem. Der er et tæt samarbejde med kommunen.
Den somatiske hjemmesygeplejes patienter om¬fatter fortrinsvis kronisk syge, ældre, handicap¬pede og cancerpatienter.
Den psykiatriske hjemmepleje omfatter de psykisk syge og bofællesskaberne og endeligt har sygeplejersken et tæt samarbejde med sengeafdelingen, når der er psykiatriske patienter indlagt.

Kønssygdomme
Der hentes prøveglas til undersøgelse af urin som dagen efter afleveres i laboratoriet.  Telefoniske opringninger om svar på prøven varetages  af en sygeplejerske. Der foretages diagnosticering og opstartes behandling som dokumenteres i elektronisk patientjournal. 

Sengeafdelingen
Sygeplejersker og sundhedsassistenter er i dagstid fra 3 -5 personer, i aftenvagter 2 personer og i nattevagter 2 personer. Gruppen varetager arbejdet omkring indlagte patienter på afdelingen med 18 senge. Gruppen varetager endvidere skadestuefunktionen  i aften- og nattetimerne. Udover personale som er fast på sygehuset, der læge, jordemoder og en ekstra plejepersonale på tilkaldevagt hjemmefra.
Sengeafdelingen modtager alle patienter til ind¬læggelse, og det er en meget blandet patient-gruppe, man skal varetage i vagterne.
I sengeafdelingen uddannes sygeplejestuderende, sundhedsassistent elever og sundhedshjælperelever.

Speciallægebesøg
Opskrivning af patienter til speciallægerne foregår i løbet af hele året, hvilket selvfølgelig kan medføre, at nogle af patienternes sygdoms-mønster har ændret sig, inden speciallægen kommer.