Ilulissat - Region Avannaa


Sygehuset er placeret meget smukt på et lille næs ved indsejling til byens havn. Den ældre del af sygehuset, som nu fungerer som patienthotel, var tidligere byens sygehus, som blev bygget og taget i brug i 1926. Sygehuset var dengang primært et tuberkulosesygehus.

Det ”nye” sygehus blev bygget i 1980 og er i 2 etager. Det er bygget sammen med det gamle sygehus via en gangbro. I 2003 blev den allernye­ste tilbygning med 2 super-moderne operations­stuer taget i brug. Sygehuset varetager både pri­mær og sekundær sundhedstjeneste i distriktet.

Tilbygningen mod syd med kantinen, nye konsultationsrum i ambulatoriet samt kælder faciliteter blev færdigbygget i 2012.

Ilulissat sygehus er et 5-læge distrikt eksl. Ledende regionslæge, med tilhø­rende 4 bygder, som serviceres fra sygehuset.  


REGION AVANNAA

Siden 2011 og 2012, blev Grønlands Sundhedsvæsen, fordelt i 5 regioner og Ilulissat, Uummannaq, Upernavik samt Qaanaaq, blev region avannaa.

Avannaa betyder det nordlige, og regionen strækker sig over 1000km på den nordvestgrønlandske kystlinje. Hvis man skal sætte sig ind i en Europæisk kontekst, svarer det til afstanden imellem København og Paris. Med sine 11.200 indbyggere fordelt på 4 byer og 24 bygder er det på trods af sin størrelse en af de mest befolkningsrige regioner i Grønland.

Ilulissat sygehus samt de 3 Sundhedscentre, har tilsammen ca. 160 ansatte.


OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING

 

Lægeområdet

Ilulissat Sygehus er normeret til 1Ledenderegions­læge og 5 distriktslæger. De fleste læger, som søger hertil er almenmedicinere eller yngre læger. Sygehuset har 23 sengepladser til alle patient-kategorier. De fleste patienter færdig-behandles her, resten overflyttes til Nuuk eller Rigshospitalet i Danmark. Herudover betjener de 5 læger befolk­ningen med primær sundhedstjeneste, da der ikke findes almen praktiserende læger udenfor syge­huset. Størstedelen af lægernes arbejdstid går med almen medicin i ambulatoriet, næsten alle konsultationer foregår med tolk. Lægerne betjener skadestuen efter forudgående visitering af pleje­personalet.

Der er adgang til laboratorium og røntgen dagligt. Røntgenbillederne beskriver lægerne selv og i tvivlstilfælde sendes de med mail til røntgenafde­lingen og diverse specialister på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. 

Ambulatoriet

Ambulatoriet konsulteres hver dag af ca. 100 pati­enter. Nogle søger læge, andre konsulteres af plejepersonale og andre henter medicin - antallet af patienter varierer en del med årstiden.          

I dagvagten varetager sygeplejepersonalet og adm. Ansat samt tolkene opga­ver i receptionen. Sygeplejen har konsultation i skade­stuen og skiftestuen, samt assistere på GU -stu­erne. Flg. er eksempler på opgaver:

 • receptionsarbejde - herunder (tidsbestilling) og visitering af patienter, besvarelse af telefon, koordinering af opgaver i ambu­latoriet.
 • modtagning, undersøgelse, behandling, informering og vejledning af patienter på sygepleje-konsultation, som kan omfatte:
 • sårskiftning, undersøgelse og be­handling af patienter med hals­betændelse, urinvejsinfektion, graviditetstest, forbrændinger og småskader.
 • suturering af flænger, pålægning af gips, kontrol af øjenskader, øreskylning, sår pleje, hudbe­handling, kontrol og forundersø­gelse af patienter, der senere skal til læge.
 • telefonisk rådgivning og vejledning til bor­gerne kl. 13 (blæksprutte funktionen)  Det kan dreje sig om spørgsmål vedr. feber, smerter, ernæring, forholds­regler ved medicin (indtagelse, mængde og bivirkninger), sygdomssymptomer m.m.
 • sundhedsfremmende og forebyggende samtaler med på tidspunktet vedrørende livsstils-sygdomme
 • skadestuearbejde
 • lægeassistance ved undersøgelser og min­dre indgreb


Opgaver om torsdagen

assistance ved abortindgreb, evakuering indgreb på OP mv.

 • assistance ved gynækologisk undersø­gelse, rectoscopi, biopsitagning og 1. gra­viditetsundersøgelse.


Sengeafdelingen

 • modtagelse af patienter, indlæggelses-samtale samt udskrivning.
 • modtagelse, pleje, observation af akutte patienter samt særlig observations-kræ­vende patienter.
 • modtagelse, pleje, observation af inten­sive og alvorligt syge ptt. samt medvirke ved overflytning /evakuering til andet ho­spital
 • præ- og postoperativ sygepleje
 • yde sundheds- og sygepleje overfor ind­lagte børn
 • pleje af spædbørn i C-pap behandling samt kuvøse
 

I vagterne

 • modtagelse, observation, pleje og behand­ling af akutte patienter
 • telefonkonsultation, visitation og telefonisk rådgivning
 • skadestuearbejde, ambulant konsultation
 • medvirke ved akutte operationer og til­kalde andre ved behov herfor.
 • siden september 2013 har man overtaget akut opringninger fra Qaanaaq borgerne, som ovennævnt visitering, herefter ved behov ringe til fagperson i Qaanaaq.


Perinatal omsorg

 • jordemoderkonsultation
 • fødselsforberedelse og fødselshjælp
 • barselspleje for nybagte mødre og deres nyfødte, herunder vejledning af barsels-kvinden i amning og barnepleje samt prævention
 • samtaler med kvinder efter provokeret abort


Somatiske hjemmesygepleje

 • tilbud om hjemmesygepleje til ældre og alvorligt syge og døende
 • opsøgende hjemmebesøg
 • tuberkuloseansvarlig varetager tuberkulo­seområdet

Distriktspsykiatriske hjemmesygepleje

 • tilbud om psykiatrisk hjemmesygepleje til psykisk syge
 • tilbud om aktiviteter for børn af psykisk syge forældre
 • råd og vejledning på psykiatriske institutio­ner

             

Sundhedsplejen

 • tilbud om sundhedspleje til børn under den skolepligtige alder
 • tilbud om sundhedspleje til børn og unge i den skolepligtige alder
 • helbredsundersøgelser samt vaccination ved læge
 • råd og vejledning på børneinstitutioner
 • dele hele regionen som konsulent

 
Forebyggelse og sundhedsfremme

 • tilbud om smear undersøgelse
 • forebyggelse af uønsket graviditet ved ud­skrivningssamtaler samt opfølgnings-samtaler ved jordemoder
 • tilbud om kontrol samt vejledning af diabeti­kere og på tidspunktet med forhøjet blodtryk
 • tilbud om lysbehandling til mennesker med vinterdepression.
 • deltagelse i forebyggelseskampagner, kul­turnat, forebyggelsesaftner og andre forebyggelsestiltag i byen
 • deltage i debat i lokalradio, lokalavis mv.

 
Livsstilsværksted

Er der diabetes konsultation samt for patienter med forhøjet blodtryk, som skal kontrol­leres og vejledes


Socialmedicin

I forhold til andre steder vil man opleve, at der indlægges flere mennesker af sociale årsager. Personalet på sygehuset kender som regel disse patienter i forvejen og har gode erfaringer med disse vilkår. Patienterne oplever en større tryg­hed, hvilket kan forebygge, at deres problemer og psykiske tilstand bliver for uoverskuelig.    

Introduktion

Ilulissat sygehus har fastlagte introduktions-pro­grammer for de forskellige afsnit. Du vil få udleve­ret det program, der passer til dig, når du starter på arbejde. Der er endvidere sørget for kontakt­person de første dage. Der forefindes stillingsbe­skrivelser til en række stillinger.


PATIENTKATEGORIER

Ilulissat sygehus modtager følgende:

 • patienter med kirurgiske, medicinske, psy­kiatriske, pædiatriske  og gynækologiske lidelser
 • patienter med øje og øre/næse/hals lidel­ser
 • patienter med hud- og kønssygdomme
 • gravide og fødende kvinder   
 • patienter til ambulant efterbehandling og genoptræning
 • patienter til forebyggelse og sundheds­fremmende undersøgelse og behandling

Ovenstående kategorier af patienter bliver vurde­ret af læger og henvises videre til andre speciali­ster, hvis det bliver vurderet, at patienten har en kompliceret sygdom, som skal behandles af spe­ciallæge.

SPECIALISTBESØG

Udover sygehusets daglige funktioner og de op­gaver, der er skitseret, får Ilulissat sygehus mange specialister på konsultationsbesøg om året.

En del specialister er kirurger og kommer sam­men med enten en anæstesisygeplejerske eller en anæstesiolog. De kommer her med henblik på at operere patienter, med orthopæd kirurgiske lidelser, gynækologiske lidelser eller mave/tarm lidelser. Patienterne kommer som regel fra hele Nordgrønland dvs. lige fra Qaanaaq til Qeqertar­suaq. Disse patienter har stået på en venteliste forinden de indkaldes til operation, og denne planlægning udføres af distriktslægerne her på sygehuset sammen med den pågældende specia­list. De operationer der udføres her på sygehuset – også af specialisterne – har karakter af ’samme-dags-kirurgi’, hvilket betyder, at patienter, der skal opereres, ikke må have tilstødende sygdomme såsom sukkersyge, forhøjet blodtryk, adipositas, eller være ældre og svagelige osv. Disse patienter henvises videre til enten Dronning Ingrids Hospital (DIH) eller Rigshospitalet.

Andre specialister såsom mediciner, pædiater, psykiater, bandagist, psykolog mv. ser deres pati­enter på ambulatoriet og har som regel kun brug for tolkebistand.

Når der forberedes specialistbesøg er det tolkens opgave at indkalde patienterne.

Når specialisterne foretager operationer her på sygehuset udføres der sygeplejeopgaver, som har en mere specialiseret karakter og som ikke udfø­res på et distriktssygehus i almindelighed. Derfor indhentes informationsmateriale og procedurer fra andre sygehuse, som kan være relevante for de mere specielle sygepleje-opgaver, der skal udfø­res.

Inden specialisterne starter deres program afhol­des formøde mhp. at fordele opgaver og tale om forventninger til hinanden for at kvalitetssikre sy­geplejen og behandlingen samt informationerne til patienterne.