Psykiatrisk område på Dronning Ingrids Hospital

 

Beskrivelse af Psykiatrisk Område


Psykiatrisk område varetager udredning, pleje og behandling af patienter med psykisk sygdom i Grønland. De psykiatriske opgaver spænder over hele det psykiatriske spektrum. Der er i Grønland ca 800 voksne og 100 børn med fast kontakt til psykiatrien pga svær psykisk sygdom. Dertil kommer kortere kontakter med patienter med depression, angst, belastningsreaktioner, øget selvmordsrisiko og personlighedsforstyrrelser og korterevarende psykotiske tilstande.  Behandlingsopgaven varetages i vidt omfang i samarbejde med regionslægerne i primærsektoren. På de små sygehuse uden for Nuuk er der mulighed for kortere indlæggelser af psykiatriske patienter. Cirka halvdelen af alle indlæggelser klares lokalt. De distriktspsykiatriske medarbejdere i byerne uden for Nuuk er organiseret under den lokale regionsledelse, men refererer fagligt til Psykiatrisk Område. Der er en udstrakt anvendelse af telepsykiatriske tilbud og årlige besøg til byerne uden for Nuuk ved speciallæger og børne-ungepsykiatriske psykologer. Der er et målrettet udviklingstiltag iværksat omkring det telepsykiatriske tilbud, herunder deltager området i et EU-projekt på dette felt (Mastermind).

I dag består Psykiatrisk Område af:

  • Psykiatrisk sengeafsnit A1og psykiatrisk terapi på Dronning Ingrids Hospital med 12 pladser, heraf 2 –4 skærmede samt 7 pladser til dagpatienter. Der er cirka 200 indlæggelser om året. 
  • Psykiatrisk ambulatorium (læger og psykologer) – herunder 2 børneungepsykiatriske psykologer. 
  • Distriktspsykiatrisk ambulatorium i Nuuk med 160 patienter, placeret i velindrettede lokaler på anden adresse i byen. 
  • Telepsykiatrisk ambulatorium, der betjener alle sundhedsvæsenets enheder uden for Nuuk 
  • Årlige konsulentrejser til byerne uden for Nuuk 
  • DIH’s  socialrådgiverfunktion. 

Området har samlet ca. 51 medarbejdere.
7 lægestillinger, 3 lægesekretærer, 1 tolk, 5 psykologer, 5 pædagoger, 1 ergoterapeut, 2 socialrådgivere, 27 sygeplejersker og assistentstillinger.

På børne-ungeområdet har Psykiatrisk Område et formaliseret samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på Bispebjerg Hospital. I Børn- og ungepsykiatrisk ambulatorium i Nuuk er der 2 børn- og ungepsykiatriske psykologer, som varetager udredning og behandling i samarbejde med områdets læger og speciallæger fra Bispebjerg.

Psykiatrisk Område råder desuden over 18 sengepladser på et lukket retspsykiatrisk afsnit (R3) på Retspsykiatrisk afdeling i Risskov. Her behandles patienter med anbringelsesdom og patienter med behov for længere indlæggelser i lukket regi. Dertil er der ca 60 ambulante retspsykiatriske patienter i Grønland, som kan indlægges i sengeafsnittet i Nuuk i de tilfælde, hvor en kortere indlæggelse er tilstrækkelig. 


Oversigt over Psykiatrisk område


 


DRONNING INGRIDS HOSPITAL

PSYKIATRISK OMRÅDE

Postboks 1001, 

3900 Nuuk. 

Tlf.: 34 41 20 

E-mail: PSYKIATRISK-SEKRETARIAT@PEQQIK.GL