Fødeafdelingen på Dronning Ingrids Hospital


DRONNING INGRIDS HOSPITAL
FØDEAFDELINGEN

Postboks 1001, 3900 Nuuk. Tlf.: 34 40 00 E-mail: FOEDEAFDELINGEN@PEQQIK.GL


Formålet med sundhedsvæsenets sundhedsfremmende, forebyggende og behandlende indsats i forbindelse med graviditet, fødsel og barselperioden er at styrke og bistå kvinden og familien under hele forløbet. Det er målet, at denne vigtige livsperiode gennemleves som en sammenhængende, naturlig livsproces med mulighed for personlig udvikling, tryghed og sikkerhed for kvinden, barnet og den øvrige familie.  

Den perinatale omsorg er udformet under hensyntagen til følgende principper.

Sundhedsvæsenets indsats medicinsk, psykisk og socialt skal tilpasses brugernes individuelle behov og erfaringsgrundlag. Kvinden skal sikres muligheder for at træffe reelle valg om undersøgelsestilbud, behandlingstilbud, fødemåde og anvendelse af teknologi. Der vises særlige opmærksomhed overfor kvinder/familier, hvis livsvilkår eller livsstil medfører særlige risici for mor og/eller barn, og overfor kvinder hvor graviditeten eller fødslen kan forventes at blive kompliceret.

Med henblik på at bevare kvindens og barnets liv og helbred arbejder afdelingen ud fra følgende principper:

 • Tilbyder sundhedsfremmende indsats over for den enkelte kvinde/familie med særligt henblik på vejledning i sund levevis, information om arbejdsmiljøfaktorer og seksuelt overførte sygdomme samt opmærksomhed overfor specifikt skadelige ekspositioner under graviditeten, herunder rygning og indtagelse af alkohol og andre rusmidler.
 • Forebyggelse og behandling af sygdom og obstetriske komplikationer, der øger risikoen for  misdannelser, abort, væksthæmning, for tidlig fødsel og dårligt helbred hos barnet og/eller moderen.
 • Støtte den gravide kvinde og hendes nære familie i at anvende egne ressourcer og realistisk vurdere evt. belastende faktorer.
 • Sikre at  den gravide føler sig velinformeret og fysisk og psykisk parat til fødslen.
 • Stimulere til brug af eksisterende netværk og til dannelse af nye netværk.
 • Skabe fortrolighed til fødestedet og dets personale.
 • Tilstræbe kontinuitet i graviditet og under fødselsforløbet.
 • Fremme kvindens/forældrenes forudsætninger for varetagelse af ansvaret for barnet som grundlag for familiens fremtidige trivsel.
 • Gennemføre behandling af nyfødte optimalt udfra aktuel og forventet livskvalitet.

Det tilstræbes under alle kontakter med de gravide og fødende at fokusere en sundhedsfremmende indsats ved rådgivning vedrørende kost og levevis, herunder anvendelse af rusmidler og sikker seksuel aktivitet.

Der tilstræbes ligeledes en målrettet indsats mod veldefinerede risikofaktorer, der kan medføre sygdom af fysisk eller psykisk art.
Der er udarbejdet et tværfagligt og tværsektorielt samarbejdsprogram vedrørende truede gravide og børn.


Den gravide tilbydes min. 8 undersøgelser, flere ved behov. Disse er vederlagsfrie.

Indhold i jordemoderkonsultationerne:

 • Informere om sund levevis, herunder forebyggende indtagelse af folinsyre, vitaminer, kalk og jern
 • Informere om arbejdsmiljømæssige risikofaktorer
 • Informere om rygning og rusmidlers skadelige virkning
 • Ud fra kvindens/familiens ressourcer øge viden om graviditet, fødsel og barsel
 • Foretage evt. risikoopsporing og foranstalte relevante tiltag til afhjælpning af tilstanden
 • Tilbyde deltagelse i fødselsforberedelse
 • Skabe fortrolighed til afdelingen
 • Vejlede i antikonception
 • Foretage kliniske undersøgelser af kvinden og fosteret.   

De fleste fastansatte Jordemødre er uddannet Småbørnskonsulenter hvorfor der er 3 ugentlige konsultationer for sårbare gravide familier. Hvis der opstår komplikationer henviser jordemoderen den gravide til undersøgelse hos læge.


Afdelingen tilbyder forskellige former for fødselsforberedelse: 

 • Integreret i jordemoderundersøgelserne
 • Hold-undervisning på dansk og på grønlandsk
 • Speciel fødselsforberedelse for kystgravide   

Fødselsforberedelsen tilrettelægges med udgangspunkt i deltagernes ønsker og behov.


 

Der tilbydes rutinemæssig ultralydsskanning i ca. 16. graviditetsuge.

Der tilbydes rutinemæssigt blodprøveundersøgelser for:
Blodtype og irregulære antistoffer, Hgb, WR, HIV, HBsAG, CFG anlægsbærer-status.
Der tilbydes podning for chlamydia og GK


 

Fødslen

Jordemoderen støtter og vejleder kvinden fysisk og psykisk i fødselsforløbet. Jordemoderen monitorerer kvindens og fosterets tilstand løbende. Ved behov tilbydes smertelindring, enten i form af ”naturlige” midler som vand, massage, lejeændringer eller medikamentelt. Pårørende medinddrages i forløbet. Jordemoderen forløser barnet ved alle normale fødsler, ved komplicerede forløb tilkaldes læge og jordemoderen assisterer denne i behandlingen.

Barnets tilstand vurderes 1 og 5 min. efter fødslen ved hjælp af Apgar Score (respiration, hjerteaktion, vejrtrækning, reflekser, tonus og hudfarve) Der tages blodprøve fra navlesnoren til undersøgelse for WR og  hos Rh-neg. kvinder også for blodtype. Jordemoderen tager imod placenta, observere blødning og uterus tilstand. Undersøger for evt. bristninger og suturerer disse.


Efter fødslen

For at sikre en optimal mor-barn kontakt samt amning er det vigtigt at barnet forbliver liggende uforstyrret hos moderen og lægges til brystet så snart det gør suttebevægelser efter fødslen. Moderen får kontrolleret BT og blødning. Inden mor og barn forlader fødeafdelingen 2 timer efter fødslen undersøger jordemoderen barnet klinisk og observerer for evt. misdannelser samt vejer og måler det.   

Jordemoderen udfylder fødselsanmeldelsen, der efterfølgende fremsendes til præst, embedslæge, sundhedsplejerske og for ugifte til politiet med henblik på fadderskabssag.  
Ca. 2 timer efter fødslen overflyttes mor og barn til barsel på afd. K3. Hvis kvinden ønsker at føde ambulant forbliver hun 4 timer på fødeafdelingen, hvorefter hun går hjem evt. overflyttes til patienthotellet til næste dag.


Patientkategorier

Fødeafdelingen på DIH er den eneste specialafdeling i Grønland.

 

Der modtages:

 • Alle gravide fra Kommuneqarfik Sermersooq
 • Kvinder med graviditetskomplikationer eller kvinder hvor der er mistanke om øget risiko i forbindelse med fødslen fra hele Grønland.
 • Akut evakuering af gravide og fødende, hvor der er opstået uforudsete komplikationer.


Afdelingens personale

 • 1 afdelingsleder
 • 10 vagtbærende jordemødre (der er 2 jordemødre tilstede ved fødsel)
 • 1 jordemoder for indlagte gravide og barselspatienter
 • 1 administrerende overlæge med overordnet ansvar for perinatal omsorg på landsplan og fødeafdelingen. Derudover er gynækologisk/obstetrisk afsnit normeret med 2 overlæger. Alle overlægerne er vagtbærende.