Akutområdet

 

Akutområdet

Akutområdet på Dronning Ingrids Hospital er beliggende i det nye Akutcenter.

Området dækker over:

 • IMA – Intermediær Monitorerings Afsnit med 6 sengepladser
 • ITA – Intensiv Terapi Afsnit med tilhørende neonatalstue. Der er 4 intensive senge, hvoraf 3 kan være neonatale senge.
 • Anæstesi, der yder anæstesi til 4 OP stuer. Opvågning har 9 sengepladser og kirurgisk dagafsnit (KD) har 4 hvilestole og de er tilknyttet anæstesiafdelingen.
 • Operationsafdeling med 5 operationsstuer, hvor 4 stuer bliver brugt dagligt og steril central.

I akutcentret ligger også skadestuen. Skadestuen er organisatorisk placeret under Dronning Ingrids Sundhedscenter (DIS)

Akutområdets primære opgave er, at varetage pleje og behandling af kritisk syge patienter fra hele Grønland.

Der foruden deltager sygeplejerker og læger i kystrejser til regionssygehusene på hele Grønland, for at foretage operationer.

Anæstesiafdelingen foretager evakueringsydelser til alle egne af Grønland, for at transportere kritisk syge patienter til og fra Dronning Ingrids Hospital, samt Danmark og Island.

Til at varetage specialuddannelsen af kursister er der tilknyttet uddannelsesansvarlige sygeplejersker på intensiv og anæstesi. Der forventes uddannelsesaktivitet på henholdsvis 2 kursister på Intensiv og 1 kursist på anæstesi pr. år.

 

Afdelingssygeplejersker

Intensiv:
Afdelingssygeplejerske Arnaq Fleischer Hansen +299 34 48 07 - AFHA@PEQQIK.GL. (pt. fung. oversygeplejerske for akutområdet)

Konstitueret afdelingssygeplejerske Caroline Dollerup-Schreibel +299 34 48 50 - CDSC@PEQQIK.GL  

Operation:
Afdelingssygeplejerske Maja Chemnitz Frederiksen + 299 34 47 65 - MAFR@PEQQIK.GL.

Anæstesi:
Afdelingssygeplejerske Helle Berg +299 34 45 53 – HBER@PEQQIK.GL.

 


 

Intensiv afdeling

Intensiv afdelingen har 4 intensive senge og 3 neonatal senge. (for tidligt fødte børn)

Normeringen i afdelingen er til i alt 4 senge, hvilket dækker behovet. Der kan være stor variation af patientantallet samt kompleksiteten af patienterne.

Der er 21 fuldtidsstillinger i afdelingen.

De sygeplejefaglige kompetencer strækker sig bredt, hvilket er en udfordring, på grund af det brede patientklientel.

Der arbejdes i tre-holds skift med dag-aften-nat, samt 12-timers vagter.

Sygeplejerskerne skal dække bredt, men med en kombination af intensiv sygeplejersker – neonatal-sygeplejersker og basis sygeplejersker som er i introduktion til at blive intensiv sygeplejersker, får vi det til at fungere.

Afdelingen blev 1. januar 2016, godkendt til at starte intensiv uddannelse i en to årig projektperiode, i samarbejde med regionshospitalet i Viborg. Vi har d vores første intensiv kursist i gang med intensiv-uddannelsen. Vi forventer at kan starte flere kursister op i de kommende år.

Afdelingen arbejder målrettet på at få styrket kvalitet og patientsikkerheden, ved at ansætte en specialeansvarlig intensiv sygeplejerske, som skal samarbejde tæt med andre specialeansvarlige sygeplejersker i akutområdet, samt udviklingssygeplejersker på DIH.

Intensiv afdelingen varetager opvågningsfunktionen i aften – nat og weekender.

IMA - Det intermediære afsnit, under Intensiv afdeling

På IMA ligger der patienter med

 • monoorgansvigt med behov for kontinuerlig noninvasiv hæmodynamsik monitorering.
 • behov for kontinuerlig overvågning og behandling.
 • behov for udvidet væskebehandling og -monitorering.
 • akutte patienter og hjertepatienter som skal monitoreres

 


Operationsafdelingen

Operationsafdelingen har 5 operationsstuer på DIH, hvor de 4 stuer bliver brugt dagligt, til de planlagte og akutte operationsaktiviteter.

Afdelingen dækker over alle specialer, og modtager både dagkirurgiske – elektive og akutte patienter.

Specialerne er:

 • Ortopædkirurgi
 • Organkirurgi
 • Gynækologi 
 • ØNH 
 • Obstetrik 
 • Øjen-kirurgi

Afdelingens sygeplejersker deltager i operations-kystrejser til hele Grønland flere gange om året. Kystrejserne er forbeholdt de fastansatte.

Sterilcentralen på Dronning Ingrids Hospital, varetager alt sterilisering af operationsudstyr til OP.

Afdelingen yder desuden assistance og rådgivning til regionssygehusenes operationsansvarlige assistenter og sygeplejersker.

Sterilcentralen bemandes med 3 assistenter.

Der er 14 fuldtidsstillinger i operationsafdelingen

Der arbejdes i dagvagt og tilkaldevagt fra hjemmet. Vagterne ligger ud over den 40 timers arbejdsuge. Vagtbelastningen er under middel.


Anæstesiafdelingen

Anæstesiafdelingen varetager anæstesi til operationspatienterne, samt har ansvaret for opvågningsafdelingen og kirurgisk dagafsnit.

Normeringen i afdelingen er 14 stillinger og 2 stillinger i Kirurgisk dagafsnit. I opvågningen har vi én fast sygeplejerske.

Der arbejdes i dagvagt med tilkaldevagt fra hjemmet. Der er 3 sygeplejersker i vagt samt én anæstesiolog.

Vagtarbejdet ligger ud over den normale arbejdstid på 40 timer.

Afdelingen varetager foruden anæstesi til de daglige OP patienter, også anæstesi til patienter/børn som skal CT scannes.

 Opvågningen bliver der foruden observation af opvågningspatienter, også anæstesi til patienter til:

 • ETC - Electroshock
 • TEE – Transesophageal Echocardiography
 • CVK – Central Venekatheter
 • DC – konvertering af hjerterytmeproblemer
 • Anlæggelse af blokader til operationspatienter.

Opvågningen bemandes med anæstesisygeplejersker – én opvågningssygeplejerske samt sygeplejerskerne fra kirurgisk dagafsnit.

Kirurgisk Dagsafsnit ligger i forbindelse med opvågningen og har 4 pladser. Afsnittet bemandes med 2 sygeplejersker, som varetager modtagelse, pleje og udskrivning af patienterne  efter afsluttet operation.

Patienterne som kommer i kirurgisk dagafsnit er patienter som kan opereres for mindre og ukomplicerede ting, der kun kræver indlæggelse nogle få timer.

Kirurgisk Dagafsnit arbejder tæt sammen med opvågningsafdelingen, for at styrke kompetencer samt det gode patientforløb.


Specialefunktioner

I hver af de 3 afdelinger er der foruden afdelingssygeplejersken en arbejdsmiljørepræsentant, en tillidsmand og flere kliniske vejledere.

Ansættelsen af specialeansvarlige sygeplejersker som skal styrke kvalitet og patientsikkerhed er ved at blive implementeret.

Alle afdelinger modtager sygeplejestuderende i korte eller længere perioder.

Alle medarbejdere i afdelingerne har forskellige ansvarsområder, som ligger specifikt i den enkelte afdeling.

Fokusområder

 • Rekruttering og fastholdelse
 • Kompetenceudvikling
 • Arbejdsmiljø
 • Uddannelse
 • Kvalitet og patientsikkerhed
 • Specialuddannelse
 • Samarbejde med danske hospitaler
 • Viborg

Kontakt
Har du brug for yderligere oplysninger om Akutområdet eller er interesseret i at høre om jobmuligheder, både som fastansat, vikariat eller evt. etablering af en rotationsordning, er du meget velkommen til at kontakte en af de tre afdelingssygeplejersker